زیتون چی
آموزش کشاورزی

دانلود کتاب فلزکاری عمومی در کشاورزی (۲)

دانلود کتاب فلزکاری عمومی در کشاورزی (۲) واحد کار ۱: اندازه گیرى و خط کشى واحد کار ۲: برش کارى با کمان ارّهٔ دستى واحد کار ۳: سوهان کارى واحد کار ۴: کار با سنگ سنباده واحد کار ۵: سوراخ کارى و خزینه کارى واحد کار ۶: حدیده و قلاویزکارى واحد کار ۷: براده بردارى […]

آموزش نقشه کشی

دانلود کتاب فلزکاری عمومی در کشاورزی (۱)

دانلود کتاب فلزکاری عمومی در کشاورزی (۱) واحد کار ۱ : انواع نقشه واحد کار ۲ : کاغذهای نقشه کشی واحد کار ۳ : نصب کاغذ و ترسیم خطوط مستقیم واحد کار ۴ : مدادهای نقشه کشی و ملزومات آن واحد کار ۵ : منحنی کش ها واحد کار ۶ : مقیاس نقشه کشی مقدماتی […]