زیتون چی
آموزش زیتون

دانلود کتاب تجهیزات و ماشین های باغبانی

دانلود کتاب تجهیزات و ماشین های باغبانی فصل اول: ابزار و وسايل دستی باغبانی فصل دوم: اره زنجيری و هرس کن فصل سوم: سم پاش ها فصل چهارم: ماشين ها و تجهيزات نهالستان فصل پنجم: ماشين های نگهداری چمن فصل ششم: تجهيزات گلخانه فصل هفتم: ساير وسايل و ماشين های متداول در باغبانی    تعداد […]