زیتون چی
آموزش زیتون

دانلود کتاب تجهیزات و ماشین های باغبانی

دانلود کتاب تجهیزات و ماشین های باغبانی فصل اول: ابزار و وسايل دستی باغبانی فصل دوم: اره زنجيری و هرس کن فصل سوم: سم پاش ها فصل چهارم: ماشين ها و تجهيزات نهالستان فصل پنجم: ماشين های نگهداری چمن فصل ششم: تجهيزات گلخانه فصل هفتم: ساير وسايل و ماشين های متداول در باغبانی    تعداد […]

آموزش زیتون

دانلود کتاب نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی

دانلود کتاب نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی فصل ۱ عملیات کارگاهی شایستگی آماده کردن کارگاه تعمیر ماشین های کشاورزی شایستگی براده برداری فلزات فصل ۲ سرویس ماشین های کشاورزی شایستگی انجام سرویس های دوره ای ماشین های کشاورزی انجام سرویس دوره ای موتور دیزل کشاورزی فصل ۳ آماده سازی تراکتور برای کار انجام سرویس […]

آموزش زیتون

دانلود کتاب آب، خاک و گیاه

دانلود رایگان کتاب آب، خاک و گیاه فصل اول : خاک تشکیل و تکامل خاک خصوصیات فیزیکی خاک فصل دوم : خواص شیمیایی و بهسازی خاک خواص شیمیایی خاک بهسازی خاک ها فصل سوم: خواص آب اهمیت آب خواص فیزیکی آب خواص شیمیایی آب فصل چهارم : منابع آب منابع و ذخائر آب انتقال آب […]