زیتون چی
زیتون چی

مختصری از پی دی اف 

تعيين دقيق زمان برداشت زیتون کار آسانی نيست، زیرا از منطق‌هاي به منطقه دیگر با توجه به شرایط اقليمی، زراعی و ميزان باردهی درختان متفاوت است. معمولا در ابتداي رسيدن ميوه زیتون مقدار روغن زیاد نيست و اگر برداشت زود هنگام انجام شود ضمن این که روغن کمتري بدست می‌آید، روغن حاصله نيز از ارزش کيفی کمتري برخوردار است. هم چنين اگر ميوه دیرتر از موعد مقرر برداشت شود مقدار اسيدیته افزایش یافته و ضمن کاهش مقدار روغن ارزش کيفی آن نيز کاهش مییابد. تعيين بهترین زمان برداشت ارقام روغنی زیتون همواره مورد توجه پژوهشگران است.

استفاده از شيوه برداشت مكانيزه نيز موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه برداشت ميوه زیتون در مقایسه با شيوه برداشت سنتی می‌شود. با این وجود، عوامل مختلفی بر برداشت مكانيكی ميوه زیتون تاثيرگذار است که توجه به آن‌ها ضروري است. با توجه به اهميت موضوع، در بخش‌هاي بعد به بررسی تعيين زمان مناسب برداشت ميوه‌هاي
زیتون، شيوه‌هاي مختلف برداشت و عوامل موثر بر آن به تفضيل پرداخته می‌شود.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


تعیین زمان برداشت مطلوب زیتون
صنعت روغن زیتون داراي رشد بسيار سریعی در جهان است و رقابت بين توليدکنندگان آن در حال افزایش است، بنابراین نياز به توليد کارآمدتر براي کسب درآمد اقتصادي است. تعيين زمان برداشت مناسب، پتانسيل بزرگی براي بهبود ميزان روغن استخراج شده در هر واحد زیتون است.

مقدار روغنی که می‌تواند از ميوه‌هاي زیتون استخراج شود به بسياري از ویژگی‌ها از جمله رقم، آبياري، خاک، آب و هوا بستگی دارد بسياري از این شاخص‌ها پس از آن که درختان کاشته شدند به سختی قابل تغيير هستند، ولی عامل زمان برداشت از محدود عوامل مهم قابل تغيير است که میتواند ميزان روغن قابل استخراج را تحت تاثير قرار دهد.

روش‌هاي مختلفی به منظور تعيين بهترین زمان برداشت وجود دارد که همه آن‌ها وابسته به معيارهاي ظاهري هستند. براي مثال تعداد دقيق روز پس از اولين باران، تاریخ ثابت در تقویم، ریزش طبيعی ميوه، نيروي لازم براي جداسازي ميوهها و نشانههاي خارجی بلوغ از معيارهاي زمان برداشت هستند. این معيارها قابل اعتماد نيستند، زیرا نمو و رسيدن ميوه زیتون با رقم و شرایط محيطی تغيير میکند و در نتيجه براي هر منطقه رشد و عملكرد متفاوت است.


دانلود پی دی اف 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code