عنوان مقاله: اثر ترکيب عصاره آبي ميوه انجير (.Ficus carica L)، زيتون (.Olea earopaea L) و انار (.Punica granatum L) بر شاخص هاي سلامتي کبد درموش هاي صحرايي نر نژاد ويستار

نویسندگان: الزمان اماميان مهديه*, سعيدي جعفر, نقش نوشين, فرهمند كاظم

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فلاورجان، گروه زيست شناسي، اصفهان، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مينه و هدف: در قرآن از غذاهايي نام برده شده است که بي شک توجه به آن ها و به کارگيري دستورات مطرح شده در مورد آن ها مي تواند تامين کننده سلامت جسمي و روحي باشد. در اين تحقيق سعي شده است تا معجزات قرآن و توجه آن به تغذيه از جمله اثر محافظت کبدي ترکيب عصاره آبي ميوه انجير، زيتون و انار با نسبت هاي قرآني 1، 7، 3 درمقابل آسيب کبدي القائ شده با تتراکلريدکربن مورد بررسي قرار گيرد.
روش کار: در اين مطالعه تجربي، تعداد 30 سر موش هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار به 5 گروه 6 تايي تقسيم و دو بار در هفته و به مدت 28 روز تتراکلريدکربن (1 ميلي ليتربرکيلوگرم وزن بدن تتراکلريدکربن 50% به نسبت 1:1 رقيق شده با روغن زيتون) را به طورهم زمان با ترکيب عصاره آبي ميوه انجير، زيتون و انار با نسبت هاي قرآني 1، 7، 3 روزانه به همراه آب آشاميدني با دوزهاي 100، 250 و 400 ميلي گرم برکيلوگرم وزن بدن دريافت نمودند.
يافته ها : آزمون آناليز واريانس يک طرفه (ANOVA) حاکي از کاهش معني دار (p<0.05) سطح سرمي آلانين آمينوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST)، آلکالين فسفاتاز (ALP)، لاکتات دهيدروژناز (LDH) و بيلي روبين در گروه هاي ترکيب عصاره آبي ميوه انجير، زيتون و انار با دوزهاي 100، 250 و 400 ميلي گرم برکيلوگرم وزن بدن مي باشد. نتايج هيستوپاتولوژيک کبد نيز در گروه هاي درمان نشان دهنده برگشت و بازسازي هپاتوسيت ها به شکل طبيعي مي باشد. يافته ها اثرات سينرژيکي محافظتي عصاره ترکيبي با نسبت هاي قرآني رابر کبد ثابت کرد.
نتيجه گيري : ترکيب عصاره آبي ميوه انجير، زيتون و انار با نسبت هاي قرآني احتمالا به واسطه افزايش فعاليت ترکيبات آنتي اکسيدان در عصاره فوق و در نتيجه کاهش استرس اکسيداتيو و پراکسيداسيون ليپيد ناشي از تتراکلريدکربن مي تواند موجب محافظت از کبد شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code