مقاله اثر تنش خشکی و کندکننده رشد سایکوسل بر رشد نهال های دو رقم زیتون

بازدید: 715 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر تنش خشکی و کندکننده رشد سایکوسل بر رشد نهال های دو رقم زیتون

نویسندگان: معماری حمیدرضا, تفضلی بندری عنایت اله, کامگارحقیقی علی اکبر*, حسن پور ابوالقاسم, یرمی نجمه

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:
پژوهش های زیادی در زمینه کاهش آثار سوء تنش خشکی و به دست آوردن میزان رشد مناسب در شرایط کمبود آب صورت گرفته و کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی، یکی از روش های مهم مورد تحقیق بوده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سایکوسل (کندکننده رشد) بر رشد نهال های دو رقم روغنی و شنگه زیتون در شرایط تنش خشکی صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در ، قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل رقم گیاه در دو سطح (روغنی و شنگه)، دور آبیاری در چهار سطح (۸، ۶، ۴ و ۲ هفته ای) و مقدار سایکوسل در پنج سطح (صفر، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلیگرم در لیتر) بود. پارامترهای اندازه گیری شده در آزمایش عبارت از: میزان کلروفیل برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، نسبت وزن تر ریشه به شاخساره و نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره بودند. نتایج نشان داد برهمکنش آثار تیمارهای دور آبیاری و سایکوسل بر ارتفاع نهال های زیتون معنی دار نبود که احتمالا این امر با واکنش ارقام زیتون و غلظت سایکوسل به کار رفته در ارتباط است. با وجود اینکه در هر دو رقم، تنش خشکی باعث کاهش تعداد برگ نهال ها شد، ولی در رقم شنگه کاربرد غلظت ۵۰۰ میلیگرم در لیتر سایکوسل بر آثار سوء تنش خشکی غلبه کرد. کاربرد سایکوسل با غلظت ۵۰۰ میلیگرم در دور آبیاری ۶ هفته در هر دو رقم موجب افزایش معنیدار میزان کلروفیل برگ گردید. در رقم روغنی کاربرد سایکوسل موجب کاهش میانگین سطح برگ شد، ولی در رقم شنگه موجب افزایش میانگین سطح برگ در دور آبیاری ۶ هفته شد. در مجموع در هر دو رقم، بهترین نتایج کاهش آثار تنش خشکی در غلظت ۵۰۰ میلیگرم در لیتر سایکوسل و دور آبیاری شش هفته به دست آمد. به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد، علاوه بر پاسخ متفاوت ارقام، کاربرد غلظت های مختلف سایکوسل در هر دور آبیاری نتایج متفاوتی را به دنبال داشته است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت