عنوان مقاله: اثر دوره زماني استفاده از برگ زيتون در جيره غذايي بر عملکرد، فراسنجه هاي خوني و ناهنجاري متابوليکي آسيت در جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: ورمقاني صيف علي*, بسطامي فرزاد, اكبري قرايي محمد

آدرس: * بخش تحقيقات علوم دامي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايلام، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي، ايلام، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده: اثر تغذيه برگ زيتون در هفته هاي مختلف دوره پرورش بر عملکرد و ناهنجاري متابوليکي آسيت با استفاده از تعداد 336 قطعه جوجه گوشتي نر سويه آرين در قالب طرح کاملا تصادفي با شش تيمار، چهار تکرار و 14 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز بررسي شد. جيره هاي غذايي بر اساس توصيه هاي جوجه گوشتي آرين در سه دوره زماني و با استفاده از سطوح صفر (شاهد) و يک درصد برگ زيتون در هر دوره تهيه شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: جيره شاهد، تغذيه جيره حاوي يک درصد برگ زيتون از يک تا 14 روزگي، جيره حاوي يک درصد برگ زيتون از يک تا 21 روزگي، جيره حاوي يک درصد برگ زيتون از يک تا 28 روزگي، جيره حاوي يک درصد برگ زيتون از يک تا 35 روزگي و جيره حاوي يک درصد برگ زيتون از يک تا 42 روزگي. اثر تيمارهاي آزمايشي بر وزن زنده پايان دوره آزمايش، مصرف خوراک و ضريب تبديل غذايي معني دار نبود. تلفات ناشي از آسيت در پرندگاني که در دوره يک تا 14 و يک تا 42 روزگي با جيره يک درصد برگ زيتون تغذيه شده بودند کمتر بود (05/0

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code