عنوان مقاله: اثر روغن زيتون بر سطح IL-6 ،TNF-α و هورمون کورتيزول در دختران فعال متعاقب يک جلسه فعاليت ورزشي وامانده ساز: گزارش کوتاه

نویسندگان: ترتيبيان بختيار*, پارسه روناك, بقايي بهروز

آدرس: * اروميه، جاده سرو، دانشگاه اروميه، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه فيزيولوژي ورزشي

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
زمينه و هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر روغن زيتون بر اينترلوکين 6 و عامل نکروز توموري- آلفا و هورمون کورتيزول در دختران فعال، تحت تاثير يک جلسه فعاليت ورزشي وامانده ساز بود.
روش بررسي: از بين داوطلبان، 24 آزمودني در تحقيق شرکت داده شدند. سپس به دو گروه يک هفته تغذيه با مکمل (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) تقسيم شدند و در چهار مرحله: پايه، قبل و بلافاصله بعد از تمرين و يک ساعت بعد از تمرين ورزشي (ريکاوري)، نمونه خوني گرفته شد.
يافته ها: سطح کورتيزول و IL-6 و TNF-α در تمامي مراحل بعد از فعاليت در هر دو گروه افزايش معني داري يافت (P£0.05). ليکن سطح اين شاخص ها در گروه مکمل کم تر بود، با اين حال فقط سطح TNF-α و IL-6 بين دو گروه تفاوت معني داري داشت (P£0.05).
نتيجه گيري: روغن زيتون مانع از افزايش شاخص هاي التهابي در دختران فعال در حين تمرينات ورزشي وامانده ساز مي شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code