عنوان مقاله: اثر روغن زيتون بکر خوراکي بر احساس درد و بروز بي دردي ناشي از مورفين با استفاده از تست فرمالين در موش کوچک نر

نویسندگان: شبرندي شهين, يوسف‌ وند نامدار*, زارعي فاطمه

آدرس: * گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
سابقه و هدف: يکي از مهم ترين موضوعات در تحقيقات فيزيولوژيکي تلاش براي يافتن موادي است که باعث تسکين درد مي شوند، لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير مطلوب احتمالي روغن زيتون خوراکي بر درد حاد و مزمن و بي دردي ناشي از مورفين با استفاده از تست فرمالين بود.
مواد و روش ها: تعداد 24 سر موش سوري NMRI جنس نر به 4 گروه تقسيم شدند (n=6). گروه ها شامل: 1- گروه شم: با مصرف غذاي استاندارد معمولي به همراه تزريق نرمال سالين 2- گروه تجربي(1): با مصرف روغن زيتون خوراکي بکر و بدون تزريق مورفين، 3- گروه کنترل مثبت: با مصرف غذاي استاندارد معمولي به همراه تزريق مورفين. 4- گروه تجربي (2): با مصرف روغن زيتون خوراکي بکر و تزريق مورفين. زمان تيمار خوراکي 4 هفته بود. روغن زيتون بکر به مقدار 10% به خوراک حيوانات گروه هاي تيمار اضافه شد، مورفين در دز 10 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن به صورت زيرجلدي تزريق گرديد. درد با استفاده از آزمون فرمالين ارزيابي شد.
يافته ها: روغن زيتون بکر خوراکي موجب کاهش درد حاد (فاز اوليه تست فرمالين) (p<0.001) و درد مزمن (فاز ثانويه تست فرمالين) شد (p<0.001). از طرفي روغن زيتون خوراکي اثر ضد درد ي مورفين را در مرحله درد مزمن تا حد زيادي افزايش داد که اين کاهش درد در اين مرحله از درد معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: روغن زيتون بکر خوراکي داراي خاصيت ضد دردي بوده و خاصيت ضد دردي مورفين را افزايش مي دهد. در واقع تجويز مورفين در حيواناتي که روغن زيتون بکر خوراکي را در رژيم غذايي مصرف کرده اند اثر ضد درد بيشتري دارد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code