عنوان مقاله: اثر زمان برداشت ميوه بر عملکرد و کيفيت روغن برخي از ارقام زيتون (.Olea europaea L) در منطقه رودبار

نویسندگان: رستمي اوزمچلوئي صديقه*, قاسم نژاد محمود, رمضاني ملك رودي محمد

آدرس: * گروه علوم باغباني، دانشگاه گيلان

چکیده:
مرحله رسيدگي ميوه ها در زمان برداشت، اصلي ترين عامل تعيين کننده ميزان و کيفيت روغن زيتون مي باشد. بنابراين، يکي از دلايل مهم کيفيت پايين روغن زيتون عدم برداشت به موقع ميوه است. در اين پژوهش، اثر زمان برداشت ميوه بر عملکرد و کيفيت روغن چهار رقم زيتون زرد، روغني، آربيکين و کراتينا در منطقه رودبار استان گيلان مورد مطالعه قرار گرفت. ميوه هاي تمامي ارقام در چهار زمان مختلف برداشت شدند و سپس خصوصياتي چون شاخص بلوغ يا رسيدگي ميوه، درصد روغن، اسيد چرب آزاد، شاخص پراکسيد، K232، K270 و ويژگي هاي حسي روغن مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که با پيشرفت رسيدگي ميوه و افزايش روغن ميوه در تمامي ارقام مورد مطالعه، اسيد چرب آزاد و شاخص پراکسيد روغن هم افزايش يافت و در نتيجه ويژگي هاي حسي روغن کاهش نشان داد. هم چنين، تاخير در برداشت ميوه باعث افزايش ميزان K270 روغن شد، درحالي که ميزان K232 روند مشخصي را نشان نداد. به طورکلي، تاخير در برداشت ميوه هاي زيتون باعث افزايش درصد روغن ميوه ها و کاهش کيفيت روغن شده است، هرچند تمامي نمونه هاي روغن مورد مطالعه در اين آزمايش در گروه روغن زيتون طبيعي ممتاز قرار گرفتند. تنها استثناء روغن رقم کراتينا بود، زمانيکه ميوهها با شاخص رسيدگي 95/4 برداشت شدند. در مجموع، بر طبق اين پژوهش، زمان مناسب برداشت زيتون ارقام زرد، روغني، آربيکين و کراتينا در منطقه رودبار استان گيلان، زماني است که شاخص رسيدگي ميوه به ترتيب بين 4.21-3.47، 5.2-4.42، 5-3.9 و 4.25-3.9 رسيده باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code