عنوان مقاله: اثر عصاره برگ زيتون بر غلظت هورمون هاي کورتيکوسترون و دئيدرواپي آندروسترون سرمي بعد از ايجاد هيپوپرفيوژن مغزي در رت هاي نر

نویسندگان: مقدسي مهرنوش, هرمزي مريم‌, دلفان بهرام, طاعتي مجيد*, پورخداداد سهيلا, رضايي مريم, تواضع ليلا

آدرس: * خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده دامپزشکي، دپارتمان پاتوبيولوژي

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: هيپوپرفيوژن مزمن مغزي يک مورد پاتوفيزيولوژيک شايع مي باشد که معمولا در شرايطي نظير دمانس رگي و آلزايمر اتفاق مي افتد که هر دوي اين بيماريها توسط اختلالات حافظه تشخيص داده مي شوند. تشخيص مکانيسمهاي مشخص که در سلسله وقايع موجود از هيپوپرفيوژن مزمن تا کاهش حافظه نقش دارد مي توانند هدف بالقوه اي براي درمان هاي موثر باشد هدف از مطالعه حاضر با توجه به اثرات مفيد آنتي اکسيداني و ضد التهابي عصاره برگ زيتون، بررسي اثرات عصاره برگ زيتون بر غلظت هورمونهاي کورتيکوسترون و دئيدرواپي آندروسترون (DHEA) سرمي بعد از ايجاد هيپوپرفيوژن مغزي در رت مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از 35 راس رت ويستار نر استفاده گرديد که به طور تصادفي به 5 گروه کنترل، هيپوپرفيوژن و گروههاي هيپوپرفيوژن گاواژ شده با عصاره برگ زيتون بترتيب با دوزهاي 100، 200 و 300 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن حيوان تقسيم شدند. در گروه هيپوپرفيوژن حيوانات فقط تحت عمل جراحي بستن دائم دو رگ کاروتيد به فاصله يک هفته قرار گرفتند و در گروه کنترل حيوانات تحت عمل جراحي کاذب، باز شدن غلاف کاروتيد بدون بستن رگ ها، قرار گرفتند. عمل گاواژ حيوانات بمدت 25 روز صورت گرفت. در انتها با ايجاد بيهوشي عميق در حيوانات نمونه خوني آنها را گرفته و غلظت هورمونهاي کورتيکوسترون و DHEA موجود در سرم توسط کيتهاي اليزا اندازه گيري گرديد.
يافته ها: هيپوپرفيوژن مغزي سبب کاهش معني داري در غلظت کورتيکوسترون سرم در مقايسه با گروه کنترل گرديد (P<0.01)، اما تيمار با عصاره برگ زيتون300 mg/Kg قادر بوده است که ميزان کورتيکوسترون را به مقدار طبيعي (گروه کنترل) برگرداند. تفاوت معني داري در غلظت DHEA بين گروهها مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه عصاره برگ زيتون با دوز mg/kg 300 موفق گرديده که از کاهش معني دارغلظت کورتيکوسترون در نتيجه هيپوپرفيوژن مغزي جلوگيري کند و اين نشان دهنده اثر حفاظتي عصاره برگ زيتون بر محور هيپوتالاموس- هيپوفيز – آدرنال مي باشد و از آنجايي که عصاره برگ زيتون داراي اثرات مفيد با طيف وسيع مي باشد براي يافتن مکانيسم دقيق آن پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آينده عناصر موثره عصاره برگ زيتون بکار برده شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code