عنوان مقاله: اثر عصاره برگ شاه توت، دانه شنبليله و برگ زيتون بر تغييرات سطح پلاسمايي كلسترول و رگه‌هاي چربي در جدار شريان آئورت خرگوش

نویسندگان: اسماعيلي دهج منصور, دلفان بهرام, توكلي اسداله, طراحي محمدجواد

آدرس:

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: اختلال چربيهاي خون يكي از مهمترين فاكتورهاي خطرناك در ايجاد آترواسكلروز شريانهاي كرونر قلب هستند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر عصاره دي‌اتيل‌اتري برگ زيتون و برگ شاه توت و دانه شنبليله بر سطوح ليپيدهاي پلاسما و ايجاد پلاكهاي آترواسكاروزي بوده است.
مواد و روشها: در اين آزمايشي 45 خرگوش نر سفيد در دماي 22±1C نگهداري و به 9 گروه، پنج‌تايي تقسيم شدند. به گروه 1و 2 به ترتيب عادي و پركلسترول و به گروههاي 3 تا 9 رژيم پركلسترول به همراه عصاره‌هاي دارويي (بصورت تكي و تركيبي) به مدت 60 روز داده شد. قبل و بعد از مطالعه سطح پلاسمايي ليپدها و بعد از مطالعه فشارخون مستقيم حيوانات اندازه‌گيري شد. همچنين جدار شريان آئورت از لحاظ وجود يا عدم وجود پلاكهاي آترواسكلروزي بررسي شد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد عصاره دي‌اتيل‌اتري برگ زيتون و برگ شاه توت هر كدام به تنهايي سطح پلاسمايي كلسترول تام و LDL را بطور معني‌داري كاهش داده‌اند؛ اما اثر عصاره دانه شنبليله بي ‌تاثير بوده است. از طرفي مصرف عصاره دانه شنبيله به همراه برگ عصاره برگ شاه توت و برگ زيتون اثر آنها را روي كلسترول تام و LDL تقويت كرد. عصاره برگ زيتون سطح پلاسمايي HDL را بالا برد و تري‌گليسريد را كاهش داد؛ اما عصاره برگ شاه توت و دانه شنبليله هيچ گونه اثري بر HDL نداشتند. عصاره برگ زيتون و برگ شاه توت از تشكيل سريع پلاكهاي آترواسكلروزي جلوگيري نمود و اثر اين دو با هم قوي تر از اثر آنها به تنهايي بود. هيچ ‌كدام از عصاره‌ها روي فشارخون طبيعي تاثيري نداشتند.
نتيجه‌ گيري: بنا به نتايج بدست آمده مصرف مقادير مشخصي از برگ زيتون و برگ شاه توت خواص هيپوكلسترولميك و آنتي‌آترواسكلروتيك دارد اما هيچ گونه اثري روي فشارخون طبيعي ندارد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code