عنوان مقاله: اثر عصاره خوراکي برگ زيتون بر سطح کلسترول، کلسترول استر و تري گليسريد مغزي و ادم مغزي در مدل سکته مغزي موش

نویسندگان: ربيعي زهرا, بيگدلي محمدرضا, محققي فاطمه, رسوليان بهرام, شريفي ابوالقاسم*

آدرس: * دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
زمينه و هدف: آسيب مغزي ناشي از ايسکمي گلوبال در اثر ايست قلبي و ايسکمي کانوني مغزي شمار زيادي از بيماران را ناتوان کرده که به صورت مرگ يا به صورت ناتواني دائمي بوده است. مطالعات اخير پيشنهاد مي کنند که عصاره برگ زيتون باعث سرکوب التهاب و کاهش آسيب ناشي از استرس اکسيداتيو مي شود.
روش کار: در اين مطالعه تجربي اثر عصاره خوراکي برگ زيتون بر سطح کلسترول، کلسترول استر و تري گليسريد مغزي و ادم مغزي در مدل سکته مغزي موش مورد بررسي قرار گرفت. گروه ها، هر کدام شامل 12 موش نر از نژاد ويستار مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول، گروه کنترل است که آب مقطر دريافت مي کند در حالي که سه گروه تيمار عصاره برگ زيتون را به صورت خوراکي از طريق گاواژ به مدت 30 روز دريافت مي کنند (به ترتيب 50، 75 و 100 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن) و گروه شم که در آن تيمار و القاي ايسکمي صورت نمي گيرد. دو ساعت بعد از آخرين گاواژ گروه کنترل، گروه هاي عصاره برگ زيتون و گروه شم، هر کدام به دو زير گروه تقسيم مي شوند: زير گروه MCAO (Middle Cerebral Artery Occlusion) که تحت جراحي شريان مياني مغزي قرار مي گيرند و براي اندازه گيري ميزان ادم مغزي استفاده مي شوند (n=6) و زيرگروه براي آناليز ليپيدهاي مغزي که به صورت دست نخورده باقي مي مانند (n=6).
يافته ها: عصاره برگ زيتون باعث افزايش سطح کلسترول، کلسترول استر و تري گليسريد مغزي در گروه هاي آزمايشي شد. عصاره برگ زيتون باعث کاهش ادم مغزي در گروه هاي آزمايشي 75 و 100 ميلي گرم عصاره مي شود.
نتيجه گيري: داده هاي اين مطالعه پيشنهاد مي کند که عصاره برگ زيتون ممکن است در مدل ايسکمي – خون رساني مجدد موش اثر محافظت عصبي داشته باشد. کارهاي بيشتري نياز است تا اين مشاهدات را تاييد کرد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code