عنوان مقاله: اثر کم آبياري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و زيست شيميايي شش رقم تجاري زيتون در شرايط مزرعه

نویسندگان: غلامي رحمت اله, ساريخاني حسن*, ارجي عيسي

آدرس: * دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان

چکیده:
اين پژوهش به منظور بررسي اثر کم آبياري بر ويژگي هاي فيزيولوژيکي و زيست شيميايي شش رقم تجاري زيتون شامل ‘ميشن’، ‘کنسرواليا’، ‘آمفي سيس’، ‘زرد’، ‘روغني’ و ‘شنگه’ در شرايط مزرعه در سال زراعي 1393 اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و دو فاکتور رقم هاي زيتون و نوع هاي آبياري بود. تيمارهاي آبياري شامل آبياري به مقدار 100% نياز آبي درخت هاي زيتون (شاهد)، تيمار آبياري به مقدار 60% نياز آبي درخت هاي زيتون در طول فصل (کم آبياري مداوم)، تيمار کم آبياري تنظيم شده (آبياري 60% در طول فصل رشد به همراه آبياري نکردن در طول مدت سخت شدن هسته و تغيير رنگ ميوه)، با سيستم آبياري قطره اي اعمال و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و زيست شيميايي از جمله محتواي نسبي آب برگ، نشت يوني، عنصرهاي کلسيم، سديم و پتاسيم، مقدار کلروفيل a، کلروفيل b، کلروفيل کل، پرولين آزاد برگ، قندهاي محلول، مقدار فنل و مالون دي آلدهيد رقم هاي زيتون در نوع هاي مختلف آبياري اندازه گيري شد. نتيجه ها نشان داد که تيمار آبياري 100% باعث افزايش درصد محتواي نسبي آب برگ، درصد عنصرهاي کلسيم و پتاسيم، کلروفيل a و کل در رقم هاي مختلف زيتون مورد آزمايش شد. اثر برنامه هاي آبياري روي مقدار کلروفيل b معني دار نشد. از نظر درصد محتواي نسبي آب برگ، درصد کلسيم و پتاسيم، کلروفيل a و کل، مقدار پرولين، قندهاي محلول برگ، فنل و مالون دي آلدهيد، تيمار کم آبياري تنظيم شده و 60% در يک سطح قرار گرفتند. به طورکلي با توجه به اينکه مقدار مالون دي آلدهيد در رقم هاي کنسرواليا و ‘شنگه’ پايين تر از بقيه رقم ها بود و از طرفي محتواي نسبي آب برگ و همچنين مقدار کلروفيل و پتاسيم بالاتري در مقايسه با ديگر رقم ها داشتند بنابراين به عنوان رقم هاي متحمل تر به تنش کم آبي معرفي مي شوند.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code