عنوان مقاله: ارزيابي برخي صفات فيزيکوشيميايي در ژنوتيپ هاي روغني و کنسروي برگزيده زيتون (Olea europaea) سازگار با شرايط اقليمي گرگان

نویسندگان: ابراهيم نيا سميه, سيفي اسماعيل*, همتي خدايار, فريدوني حسين

آدرس: * گروه باغباني، دانشگاه علوم ،کشاورزي و منابع طبيعي گرگان


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


چکیده: با توجه به اهميت شناسايي ژنوتيپ هاي بومي و انتخاب ارقام مناسب در گسترش موفق سطح زير کشت درختان زيتون، بررسي حاضر جهت ارزيابي ژنوتيپ هاي روغني و کنسروي برگزيده و سازگار با شرايط اقليمي گرگان انجام شد. آزمايش در قالب طرح کاملاً تصادفي با سه تکرار بر روي 24 ژنوتيپ در مجموعه هاشم آباد در استان گلستان انجام شد. شاخص رسيدگي ميوه با روش پيشنهادي شوراي بين المللي روغن زيتون و درصد روغن به وسيله سوکسله اندازه گيري شدند. براي بررسي کيفيت از روغن حاصل از سانتريفيوژ استفاده گرديد. شش ژنوتيپ برتر بر اساس بيش ترين درصد روغن انتخاب و از نظر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن و درصد اسيدهاي چرب مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بيش ترين و کم ترين وزن ميوه به ترتيب در ژنوتيپ هاي I7 و E6 مشاهده شد. بالاترين درصد گوشت ميوه مربوط به ژنوتيپ I7 بود. ژنوتيپ هاي E11 و D5 به ترتيب بيش ترين درصد روغن در ماده خشک و تر را توليد کردند. کم ترين اسيديته مربوط به ژنوتيپ B7 و کم ترين پراکسيد مربوط به ژنوتيپ E11 بود. ژنوتيپ F1 و بعد از آن E11 داراي بالاترين ميزان ترکيبات فنلي روغن بودند. ژنوتيپ A10 داراي بالاترين ميزان کلروفيل و کاروتنوئيدها، ژنوتيپ F9 داراي کم ترين شاخص K232 و K270 و بعد از آن ژنوتيپ A10 کم ترين شاخص K270 را نشان داد. بالاترين ميزان اسيد اولئيک و پايين ترين اسيد لينولئيک مربوط به ژنوتيپ A10 و ژنوتيپ B7 داراي کم ترين ميزان اسيد پالمتيک بود. با توجه به وزن ميوه، درصد گوشت و کروي بودن ميوه، هشت ژنوتيپ کنسروي براي مطالعات بيش تر انتخاب شدند. از ميان ژنوتيپ هاي برگزيده کنسروي ژنوتيپ I7 بالاترين ميزان فلاونوئيدها، بالاترين ميزان ترکيبات فنلي، بيش ترين ميزان آنتي اکسيدان ها و بيش ترين ميزان آنتوسيانين را دارا بود. طبق بررسي هاي حاصل، بهترين ژنوتيپ هاي روغني A10 وE11، بهترين ژنوتيپ کنسروي I7 و بهترين ژنوتيپ هاي دومنظوره F10 و B7 تعيين شدند.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code