عنوان مقاله: ارزيابي روش “جلب و شکار” با تله هاي جلب کننده در کنترل مگس ميوه زيتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

نویسندگان: عباسي مژدهي محمدرضا*, قنادآموز سعيد, مجيب حق قدم زهرا

آدرس: * مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گيلان

چکیده:
مگس زيتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زيتون در ايران است. روش هاي مختلفي براي کنترل اين آفت به کار گرفته مي شود که عبارتند از کاربرد تله هاي مختلف همراه با مواد جلب کننده يا فرومون هاي جنسي، سم پاشي با طعمه مسموم (Bait spray) به صورت لکه اي روي تنه يا بخشي از تاج درخت و يا کل باغ. در اين تحقيق کارايي روش “جلب و شکار” با استفاده از تله هاي مگنتال در مقايسه با ساير تله هاي جلب کننده غذايي در منطقه بررسي و نتايج از دو روش بررسي ميزان شکار تله ها و تاثير در کاهش آلودگي و همچنين ميزان کاهش آلودگي باغ با استفاده از اين روش نسبت به باغ شاهد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميانگين آلودگي ميوه ها در روش” جلب و شکار”با استفاده از تله مگنتال®داراي اختلاف معني دار با ساير تله ها نيست و ميانگين تعداد حشرات جلب شده مگس زيتون به تله هاي زرد حاوي بيکربنات آمونيوم، تله هاي زرد، تله مگنت اُل® و تله بطري بهترتيب 0.454±1، 0.423±1، 0.315±1 و 0.435±0.75 بود. در بررسي ميزان آلودگي ميوه هاي زيتون در باغ آزمايشي تحت پوشش کامل تله مگنت ال ® آلودگي ميوه ها 3.5 درصد بود، ولي در قطعه شاهد که از هيچ گونه تله اي استفاده نشده بود، آلودگي ميوه ها تا پايان مهرماه 6.7 درصد بود که کارايي مناسب تله مگنت ال ® را نشان داد و ميتوان از اين روش به عنوان يکي از روش هاي کنترل مگس ميوه زيتون استفاده کرد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code