عنوان مقاله: امکان سنجي کشت زيتون با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: غرب مازندران)

نویسندگان: محمدپورزيدي علي*, بزرگمهر کيا, حكيم دوست سيدياسر

آدرس: * دانشگاه پيام نور مرکز تنکابن، تنکابن

چکیده:
کشاورزي اصلي ترين رکن تامين نيازهاي غذايي يک جامعه بوده و عاملي تعيين کننده در بي نيازي از انواع مواد غذايي و مواد اوليه صنايع وابسته محسوب مي شود. در اين زمينه توليد روغن هاي گياهي داراي ارزش اقتصادي بوده و از نظر غذايي نيز حائز اهميت مي باشد. در اين پژوهش با استفاده از 16 پارامتر براي پهنه بندي کشت زيتون استفاده شده است که 12 پارمتر اقليمي استان طي دوره 20 ساله (2010-1990) از 14 ايستگاه سينوپتيک استان که 5 ايستگاه در درون منطقه و 9 ايستگاه به عنوان ايستگاهاي کمکي و 4 پارامتر زميني مورد استفاده قرار گرفته است. دادهاي از طريق سازمان هواشناسي مازندران و سازمان زمين شناسي و سازمان جغرافيايي و منابع طبيعي استان گردآوري شد. بعد از آن به تهيه پايگاه اطلاعات مورد نياز پرداخته شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزارهاي گرافيک مبنا مانند ARC GIS10 و آمار مبنا شامل PASW وchoiseexpert استفاده گرديده است. همچنين جهت عمليات پهنه بندي عناصر اقليمي موثر در کشت زيتون از روش هاي زمين آمار و مدل هاي کريجينگ و IDW استفاده شده و براي تعيين ارزابي بهترين مدل، از نيم تغيير نگار استفاده گرديده است. همچنين جهت تلفيق و استخراج وزن هاي موثر در عمليات مکان يابي از مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و روش INDEX OVERLAY استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد مدل هاي کريجينگ معمولي و ساده با سه تابع دايره اي،کروي و گوسين بهترين مدل ها جهت پهنه بندي بوده که انتخاب گرديدند. همچنين با توجه به تلفيق نقشه ها و استخراج مناطق مستعد جهت کشت زيتون، نتايج نشان مي دهد که بهترين منطقه براي کشت مناطق مرتفع عباس آباد تنکابن بين ارتفاعات (400-800) متر دامنه هاي رو جنوب اين منطقه ميباشد. مناطق اهميت بسيار قوي تا فوق العاده قوي 3944.124 هکتار، اهميت بسيار قوي 28396.26 هکتار، اهميت قوي تا بسيار قوي 132906.7 هکتار، اهميت قوي 353788.2 هکتار را دارا مي باشند. اين نتايج دال بر مستعد بودن منطقه از لحاظ شرايط اقليمي جهت کشت محصول زيتون مي باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code