عنوان مقاله: بررسي اثر آللوپاتي تفاله حاصل از روغن كشي زيتون (.Olea europaea L) بر برخي خصوصيات بيوشيميايي گياهچه سه رقم گندم (.Triticum aestivum L)

نویسندگان: وفائي موژان, سيدنژاد سيدمنصور*, گيلاني عبدالعلي, صبورا عذرا

آدرس: * اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
اين مطالعه با هدف بررسي اثر آللوپاتي تفاله حاصل از روغن كشي زيتون بر برخي خصوصيات رشدي و بيوشيميايي گياهچه سه رقم گندم طراحي و انجام شده است. غلظت هاي مختلفي از تفاله زيتون (1، 3، 5 و 7 درصد) با خاك مخلوط شده و سه رقم مختلف گياه گندم در اين خاك ها كاشته شد. پس از رشد، طول بوته، وزن خشك برگ و ريشه، محتواي رنگدانه هاي فتوسنتزي، كربوهيدرات هاي محلول و پرولين در مرحله چهار برگي اندازه گيري شد. با توجه به نتايج به دست آمده طول بوته ها، وزن خشك برگ و ريشه، محتواي رنگدانه هاي فتوسنتزي با افزايش مقدار تفاله در خاك در هر سه رقم نسبت به شاهد كاهش يافته و همچنين محتواي قند و پرولين با افزايش مقدار تفاله زيتون در خاك نسبت به شاهد افزايش يافته بود. با توجه به نتايج به دست آمده اثر ممانعت كنندگي تفاله زيتون با افزايش مقدار آن در خاك افزايش مي يابد. تفاله زيتون داراي مواد فنلي بوده و اثرات ممانعت كنندگي آن به اين تركيبات نسبت داده مي شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code