عنوان مقاله: بررسي اثر دگرآسيبي تفاله حاصل از روغن کشي ميوه زيتون (Olea europaea L. ) بر برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد سه رقم گندم در شرايط آب و هوايي خوزستان

نویسندگان: غفاري زاده آذين*, سيدنژاد سيدمنصور, وفائي موژان, گيلاني عبدالعلي, صبورا عذرا

آدرس: * گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده: اين مطالعه با هدف بررسي اثر دگرآسيبي تفاله حاصل از روغن کشي ميوه زيتون (Olea europaea L. ) بر برخي صفات فيزيولوژيکي و عملکرد سه رقم گندم انجام شد. آزمايش در شرايط گلداني به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در پنج سطح تفاله حاصل از روغن کشي ميوه زيتون (صفر، 1، 3، 5 و 7 درصد حجمي/حجمي) و سه رقم گندم (تريتيکاله، کرخه و چمران) به اجرا درآمد. ميزان پروتئين هاي محلول برگ، فعاليت آنزيم پراکسيداز، آسکوربات پراکسيداز و کاتالاز برگ و ميزان مالون دي آلدئيد برگ در مرحله سنبله رفتن و وزن سنبله، طول سنبله، تعداد دانه در هر سنبله، وزن دانه هاي سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت کل، محتواي پرولين دانه و کربوهيدرات محلول دانه در مرحله رسيدگي کامل گندم سنجش شد. با توجه به نتايج به دست آمده، ميزان پروتئين هاي محلول برگ، فعاليت آنزيم پراکسيداز برگ، وزن سنبله، طول سنبله، تعداد دانه در هر سنبله، وزن دانه هاي سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت کل با افزايش مقدار تفاله در خاک در هر سه رقم گندم نسبت به شاهد کاهش يافت. اما ميزان فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز و کاتالاز برگ، ميزان مالون دي آلدئيد برگ، پرولين دانه و کربوهيدرات محلول دانه در سه رقم گندم با افزايش مقدار تفاله زيتون در خاک نسبت به شاهد افزايش يافت. از آن جايي که تفاله حاصل از روغن کشي ميوه زيتون داراي ترکيبات فنلي مي باشد، اثرات بازدارندگي تفاله زيتون بر رشد گندم به اين ترکيبات نسبت داده شده است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code