عنوان مقاله: بررسي اثر رژيم غذايي غني از روغن زيتون بر سطح سرمي hs-CRP، امنتين و آديپونکتين در زنان داراي اضافه وزن

نویسندگان: كبيري اكرم, حسين زاده محمدجواد, حقيقت دوست فهيمه, اسماعيل زاده احمد*

آدرس: * بلوار كشاورز، خيابان قدس، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه چهارم، دپارتمان تغذيه و بيوشيمي

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: هنوز هيچ مطالعه اي در زمينه تاثير مصرف روغن زيتون بر سطح سرمي امنتين و آديپونکتين منتشر نشده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر مصرف رژيم غذايي غني از روغن زيتون بر سطح سرمي hs-CRP، امنتين و آديپونکتين در زنان داراي اضافه وزن مي باشد.
روش ها: اين مطالعه به صورت يک کارآزمايي باليني متقاطع طراحي شد که در آن 17 زن سالم داراي اضافه وزن در محدوده سني 50-20 سال و محدوده BMI=25-29.9 kg/m2 شرکت کردند. افراد مورد مطالعه با روش تخصيص تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول رژيم غذايي معمولي محدود از انرژي (51% کربوهيدرات، 15% پروتئين، 34% چربي کل،SFA %16 ، MUFA %8 و PUFA %10) و گروه ديگر رژيم محدود از انرژي که غني از روغن زيتون بود (ترکيب درشت مغذي ها شبيه رژيم معمولي بود ولي ميزان SFA و MUFA آن به ترتيب 8 و 16% بود) مصرف کردند. پس از 6 هفته تبعيت از رژيم هاي مذکور، 2 هفته wash-out برقرار شد و سپس گروه ها رژيم غذايي خود را تغيير دادند و به مدت 6 هفته از رژيمي که در فاز اول مصرف نکرده بودند تبعيت کردند. سطوح سرمي hs-CRP، امنتين و آديپونکتين در ابتدا و انتهاي هر دو فاز اندازه گيري شد. تغييرات شاخص هاي ذکر شده در طول هر فاز مطالعه محاسبه و با استفاده از آزمون t مزدوج مقايسه گرديدند.
يافته ها: ارزيابي دريافت هاي واقعي افراد نشان داد که ميزان دريافت SFA و MUFA در گروه مصرف کننده رژيم غذايي غني از روغن زيتون به ترتيب 8.5% و 13% و در رژيم غذايي معمولي 14% و 7% انرژي بود. مقايسه تغييرات ايجاد شده در سطح hs-CRP سرمي به دنبال مصرف دو نوع رژيم غذايي غني از روغن زيتون و معمولي تفاوت آماري معني داري را نشان نداد (0.7±0.6 در مقابل1.2±0.7 mg/dL ، (P=0.6 در مورد سطح سرمي امنتين و آديپونکتين هرچند مقايسه دو رژيم غذايي غني از روغن زيتون و معمولي تفاوت معني داري از نظر آماري نداشت اما اين مقادير به سطح معني دار شدن نزديک شده بود (براي امنتين 32±40.6 در مقابل-56.1±32 ng/mL ، P=0.056؛ براي آديپونکتين 3±13.4 در مقابل 4.8±3 mg/mL،(P=0.06 .
نتيجه گيري: هر چند رژيم غذايي غني از روغن زيتون در مقايسه با رژيم معمولي تاثير معني داري بر سطح سرمي hs-CRP، امنتين و آديپونکتين نداشت، اما به علت نزديک بودن مقاديرP به سطح معني داري لزوم انجام مطالعات طولاني مدت با حجم نمونه بالا جهت مشخص کردن اثرات قطعي اين رژيم غذايي لازم به نظر مي رسد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code