عنوان مقاله: بررسي اثر عصاره آبي- الکلي برگ زيتون بر اختلال يادگيري و حافظه ناشي از آسيب نورون هاي دوپامينرژيک در موش صحرايي نر

نویسندگان: ابراهيمي آتنا, حاجي زاده مقدم اكبر*

آدرس: * گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه و هدف: بيماري پارکينسون، يکي از بيماري هاي تحليل برنده عصبي است که با اختلال يادگيري و حافظه همراه است. ترکيب هاي فنلي موجود در عصاره برگ زيتون خاصيت آنتي اکسيداني دارند. هدف از اين مطالعه، بررسي آثار محافظتي عصاره آبي- الکلي برگ زيتون بر اختلال حافظه ناشي از آسيب نورون هاي دوپاميني در موش هاي صحرايي نر است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، 42 سر موش به طور تصادفي به شش گروه «کنترل، شم، ضايعه ديده (6-هيدروکسي دوپامين به ناحيه جسم مخطط به صورت يک طرفه در پايان هفته سوم تزريق شد) و سه گروه تيمارشده (موش ها عصاره برگ زيتون را در دوزهاي 50، 100 و 150 ميلي گرم برکيلوگرم وزن بدن به روش گاواژ به مدت شش هفته، روزانه دريافت کردند)»، دسته بندي شدند. گروه شم و ضايعه ديده، حلال عصاره دريافت کردند؛ سپس در پايان هفته هاي اول، دوم و سوم پس از تزريق سم، آزمون (تست) شناسايي شيء جديد انجام شد؛ آزمون چرخشي حاصل از القاي آپومورفين حيوان ها نيز در هفته سوم پس از تزريق سم صورت گرفت.
نتايج: تخريب نورون هاي دوپاميني به واسطه تزريق سم 6-OHDA، باعث کاهش معنادار عامل تشخيص شيء جديد، طي سه هفته شده است (p<0.001)؛ همچنين مصرف دوز 50، 100 و 150 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره برگ زيتون، موجب افزايش معنادار اين عامل شده است (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان دادند که مصرف عصاره برگ زيتون مي تواند سبب محافظت نورون هاي دوپاميني و کاهش اختلال هاي يادگيري در مدل حيواني پارکينسوني شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code