عنوان مقاله: بررسي اثر عصاره هيدروالکلي برگ زيتون (.Olea europea L) بر روي فشار خون و تداخل اثر آن با سيستم آدرنرژيک در موش صحرايي نر

نویسندگان: محمديان مريم, بهاالديني امين‌ اله*, محمدي جمشيد, ابراهيميان هاجر

آدرس: * گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شيراز

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: پرفشاري خون يکي از شايع ترين و مهم ترين بيماري هاي عصر حاضر است که اغلب توسط سبک زندگي مدرن و به خصوص کاهش تحرک فيزيکي و دريافت رژيم غذايي پرچربي به افراد تحميل مي شود. يکي از مناسب ترين روش ها براي درمان اين بيماري استفاده از گياهان دارويي است که داراي اثر اصلاح کننده روي فشارخون هستند. از جمله اين گياهان مي توان به زيتون (Olea europea L.) اشاره کرد. لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر عصاره هيدروالکلي برگ زيتون بر روي فشارخون و تداخل اثر آن با سيستم آدرنرژيک در موش صحرايي نر مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي تعداد 10 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار با محدوده وزني 250-180 مورد استفاده قرار گرفتند و به طور تصادفي به دو گروه پنج تايي دريافت کننده عصاره برگ زيتون و گروه دريافت کننده عصاره برگ زيتون و آدرنالينتقسيم شدند. حيوانات به وسيله تزريق داخل صفاقي يورتان (1.2 گرم بر کيلوگرم) بيهوش شده و بعد از تراکئوستومي، سياهرگ و سرخرگ راني حيوان به ترتيب براي تزريق دارو و اندازه گيري فشارخون کانول گذاري شدند. کانول سرخرگي جهت ثبت فشار به ترنسديوسر فشار مرتبط با دستگاه Power lab متصل شد. پارامترهاي فشارخون (فشار سيستولي، دياستولي و ميانگين سرخرگي) قبل و بعد از تزريق درون وريدي عصاره آبي- الکلي برگ زيتون، حلال عصاره، آدرنالين و عصاره توام با آدرنالين ثبت گرديد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: فشار سيستولي، دياستولي و ميانگين سرخرگي در پاسخ به عصاره آبي الکلي برگ زيتون در مقايسه با حالت شاهد و کنترل کاهش يافت (P<0.05). تزريق توام عصاره برگ زيتون و آدرنالين نيز باعث افت پارامترهاي فشارخون نسبت به گروه شاهد شد.
نتيجه گيري: مي توان چنين بيان کرد که عصاره آبي الکلي برگ زيتون داراي اثر کاهندگي بر فشارخون است. ممکن است اين اثر کاهندگي ناشي از مهار سيستم آدرنرژيک باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code