عنوان مقاله: بررسي برخي عوامل موثر بر استحصال كيفي و كمي روغن در حرارت و زمان هاي مختلف به هم زدن خمير حاصل از دانه رقم روغني زيتون

نویسندگان: اكبرنيا عباس, مبلي حسين*, اكرم اسداله, حامدي منوچهر, رفيعي شاهين

آدرس: * پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
براي بررسي تاثير عوامل زمان و حرارت در كيفيت و كميت روغن ‌زيتون و به دست آوردن روغن بكر، آزموني با زمان هم زدن خمير زيتون در سه سطح 10، 20 و 30 دقيقه و دماي واحد هم زن در سه سطح 30، 45 و 60 درجه سلسيوس با سه تكرار انجام شد. در اين راستا داده هاي آزمون توسط آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفتند. مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون چند دامنه دانكن نشان داد كه با افزايش دما و زمان هم زدن، ميزان اسيديته و پراكسيد روغن افزايش مي يابد، يعني با افزايش دماي واحد هم زن و زمان هم زدن كيفيت روغن زيتون كاهش مي يابد. همچنين نتايج آزمون نشان داد كه با افزايش دما و زمان هم زدن ميزان رطوبت تفاله افزوده مي شود كه اين افزايش سبب كاهش كميت روغن استحصالي مي گردد. ولي از سوي ديگر افزايش دما و زمان هم زدن سبب كاهش ميزان چربي تفاله شده كه اين موضوع افزايش كميت روغن را به دنبال داشت، لذا از ميان سطوح انتخاب شده در اين آزمون زمان هم زدن و دماي واحد همزن براي به دست آوردن بالاترين كميت و كيفيت روغن گيري زيتون، به ترتيب 20 دقيقه و 30 درجه سلسيوس پيشنهاد شد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code