عنوان مقاله: بررسي واکنش ارقام تجاري زيتون (.Olea europaea L) به تنش سرما با استفاده از روش نشت يوني و اندازه گيري کربوهيدرات محلول کل

نویسندگان: موسوي ثريا, ارزاني كاظم*, حسيني مزيناني مهدي, يدالهي عباس

آدرس: * گروه علوم باغباني، دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
شناسايي و مطالعه ارقام متحمل و حساس به تنش سرما درگياهان زراعي و باغي لازم و ضروري است. در اين راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش نشت يوني و هم چنين اندازه گيري مقدار قندهاي محلول کل در بافت هاي برگ و پوست در دو سال متوالي در ده رقم تجاري زيتون شامل، زرد، ماري، فدک 1-87، فدک 5-87، فدک 86، فدک 77، آربکينا، ميشن، بليدي و کوراتينا انجام شد. به اين منظور شاخه هاي دوساله از درختان پنج ساله زيتون در فصل هاي تابستان و زمستان از يک باغ تجاري در شهرستان قم برداشت شدند و تحت تيمارهاي سرمايي صفر، 4 -، 8 -، 12- 16- و 20- درجه سلسيوس به مدت 24 ساعت قرار گرفتند و سپس LT50 با استفاده از روش نشت يوني اندازه گيري شد. همراه با کاهش دما افزايش قابل ملاحظه اي (با کاهش LT50) در ميزان تحمل سرما در ارقام مورد مطالعه وجود داشت. تحمل سرما در بافت هاي برگ و پوست در زمستان بيشتر از تابستان بود و ميزان تحمل بافت پوست در هر دو فصل بيشتر از بافت برگ بود. هم چنين مقدار قند محلول کل در فصل زمستان در بافت هاي برگ و پوست بيشتر از تابستان بود و بافت پوست در تمام ارقام ميزان قند کل بيشتري از بافت برگ داشت. نتايج هم چنين نشان داد که ارقام متحمل به سرما شامل زرد، آربکينا و فدک 5-87 (با آستانه تحمل به ترتيب 17.34oC-، 17.5oC- و -17.99oC) در مقايسه با ارقام حساس، کوراتينا و ماري (با آستانه تحمل به ترتيب -7.18oC و -9.13oC)، مقدار قند کل بيشتري در بافت هاي مورد مطالعه در فصل زمستان و تابستان داشتند. با اينکه مکانيزم دقيق واکنش تنش سرما در درخت زيتون شناسايي نشده ليکن مي توان از اين آزمايش نتيجه گرفت که مقدار کربوهيدرات هاي محلول در ارتباط نزديک با ميزان مقاومت به تنش سرما در زيتون است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code