عنوان مقاله: بررسي و مقايسه سازگاري 10 رقم زيتون از نظر زنده ماني، رشد ارتفاعي، قطري و ميوه دهي در خرم آباد لرستان

نویسندگان: كرميان رضا*, سردابي حسين, محمديان علي, جهان پور فرج اله

آدرس: * مركز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
در راستاي طرح توسعه زيتون در كشور و بنابر اهميت اين گياه مقدس و با ارزش و همچنين براي دستيابي به بهترين رقم سازگار با شرايط آب و هوايي استان لرستان، در سال 1380 طرحي تحقيقاتي در مورد بررسي سازگاري رقمهاي مختلف زيتون اجرا شد. بدين منظور 10 رقم زيتون كنسرواليا، روغني رودبار، گرگان A، گرگان B، ميشن، روغني محلي، روغني گرگان، آمفي سيس، زرد و شنگه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در چهار تكرار در ايستگاه تحقيقاتي كمالوند خرم آباد به مرحله اجرا درآمد. بر اين اساس، در هر تكرار 20 اصله نهال از هر رقم با فاصله كاشت 5×5 متركاشته شد. پس از آماربرداري و تجزيه و تحليل داده هاي آماري طي سالهاي اجراي طرح، مشخص گرديد که رقمهاي زرد، روغني رودبار، روغني محلي و گرگان B به ترتيب بيشترين درصد زنده ماني و رقمهاي روغني گرگان و آمفي سيس از اين نظر كمترين درصد زنده ماني را داشتند. از نظر رشد ارتفاعي، رقمهاي زرد و روغني رودبار بيشترين و روغني گرگان و آمفي سيس كمترين را دارا بودند. از نظر رشد قطر يقه دو رقم زرد و روغني رودبار بيشترين و رقم گرگان B، كمترين رشد قطري را داشتند. از نظر درصد ميوه دهي رقمهاي كنسرواليا و ميشن بيشترين و دو رقم گرگان B و روغني محلي كمترين درصد ميوه دهي را دارا بودند.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code