عنوان مقاله: تأثير افزودن پودر برگ زيتون به جيره غذايي بر عملکرد، ريخت شناسي روده کوچک و قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: ثابتان شيرازي احمدعلي, حسن آبادي احمد*, آگاه محمدجواد, نصيري مقدم حسن

آدرس: * گروه علوم دامي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده: تأثير افزودن سطوح مختلف پودر برگ زيتون به جيره به عنوان آنتي اکسيدان طبيعي بر عملکرد توليدي، خصوصيات لاشه، برخي فراسنجه هاي خوني، ريخت شناسي روده کوچک و قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه گوشتي يکروزه سويه کاب500 در قالب طرح کاملاً تصادفي با پنج تيمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز مطالعه شد. جيره هاي آزمايشي شامل: جيره ذرت-سويا (شاهد منفي)، جيره پايه به همراه 250 ميلي گرم درکيلوگرم آلفا توکوفريل استات (شاهد مثبت) و سه جيره به صورت جيره پايه با دو، 5/2 و سه درصد پودر برگ زيتون بودند. نتايج نشان داد افزايش وزن در گروه هاي دريافت کننده پودر برگ زيتون در کل دوره آزمايش کاهش معني داري نسبت به گروه شاهد مثبت داشت (05/0>P). خوراک مصرفي در کل دوره کاهش معني داري در گروه سه درصد پودر برگ زيتون در مقايسه با شاهد مثبت داشت (05/0>P). ضريب تبديل غذايي در گروه هاي دريافت کننده پودر برگ زيتون در دوره آغازين، افزايش معني داري نسبت به تيمارشاهد منفي و مثبت داشت (05/0>P). افزودن سطوح مختلف پودر برگ زيتون به جيره، طول پرز، عمق کريپت و سطح پرز را در مقايسه با گروه شاهد منفي يا مثبت بطور معني داري افزايش داد (05/0>P). کاهش معني داري در غلظت سرمي تري گليسريدها، کلسترول و ليپوپروتئين با دانسيته پايين در تيمارهاي پودر برگ زيتون در مقايسه با گروه شاهد منفي يا مثبت مشاهده شد (05/0>P). براساس نتايج حاصل افزودن پودر برگ زيتون تا سطح دو درصد جيره جوجه هاي گوشتي به دليل کاهش چربي خون و بهبود ريخت شناسي روده قابل توصيه مي باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code