عنوان مقاله: تاثير روغن زيتون موضعي بر پيشگيري از زخم بستر بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي ياسوج: يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسو کور

نویسندگان: پايمرد اكوان, صالحيان تهمينه, مقدم محمدبهنام*, مددي عباسعلي, شهنوازي الهيار, الهياري الهام, بخشي فرخنده, غفاريان شيرازي حميدرضا

آدرس: * دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
زمينه و هدف: پيشگيري از زخم بستر يک اولويت در بخش هاي مراقبتي حاد و طولاني مدت به شمار مي آيد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير روغن زيتون بر پيشگيري از زخم بستر بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي ياسوج انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور در سال 1392 الي 139 بر روي 70 بيمار که در محدوده سني 18 تا 74 سال قرار داشتند، انجام شد. بيماران به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. طي مدت دو هفته در گروه کنترل، نمونه ها مراقبت معمول پوست شامل تغيير پوزيشن در هر دو ساعت و تشک مواج را دريافت کردند و در گروه مداخله علاوه بر مراقبت معمول، روزانه يک بار و هر بار 15 ميلي ليتر روغن زيتون بر نواحي از بدن به آرامي و بدون انجام ماساژ ماليده شد. داده هاي مربوط به زخم بستر با استفاده از پرسشنامه، گردآوري شده و با نرم افزار SPSS20 آزمون هاي آماري مجذو رکاي، تست دقيق فيشر و آزمون تي تحليل شدند.
يافته ها: در گروه مداخله 11.4 درصد داراي زخم بستر درجه يک و 2.8 درصد داراي زخم بستر درجه دو و 85.7 درصد فاقد زخم بستر بودند. در گروه کنترل 8.5 درصد داراي زخم بستر درجه يک و 25.7 درصد داراي زخم بستر درجه دو و 65.7 درصد فاقد زخم بستر بودند. نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان بروز زخم بستر در گروه مداخله کم تر از گروه کنترل بود (p<0.03).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که اختلاف معني داري بين توزيع فراواني زخم بستر در گروه مداخله و کنترل وجود داشت. مي توان نتيجه گرفت که استفاده از روغن زيتون موضعي بر پيشگيري از زخم بستر بيماران موثر مي باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code