عنوان مقاله: تاثير عصاره الکلي برگ زيتون بر سطح سرمي LH، FSH و تستوسترون به دنبال آسيب ايسکمي- خون رساني مجدد کليوي در موش صحرايي نر

نویسندگان: نصيرزاده محمدرضا*

آدرس: * تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشکده دامپزشکي، گروه فيزيولوژي

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: کاهش تستوسترون در نرها يکي از عوارض ايسکمي کليوي است. برگ زيتون يک منبع قابل ملاحظه ترکيبات فنلي است که به لحاظ بيولوژيکي فعال هستند و ظرفيت آنتي اکسيداني، ضد التهابي و قدرت پاک کنندگي راديکالي بهتري دارند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير عصاره برگ زيتون (OLE) بر تغييرات سرمي گنادوتروپين ها و تستوسترون بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تعداد 49 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به صورت تصادفي انتخاب و به 7 گروه تقسيم شدند: 1) کنترل: حيوانات سالم دست نخورده، 2) ايسکمي- خون رساني مجدد 1 ساعت، 3) ايسکمي- خون رساني مجدد 1 ساعت (4 ،OLE + ايسکمي- خون رساني مجدد 2 ساعت، 5) ايسکمي- خون رساني مجدد 2 ساعت (6 ،OLE + ايسکمي- خون رساني مجدد 24 ساعت، 7) ايسکمي- خون رساني مجدد 24 ساعتOLE + . حيوانات در گروه هاي 5، 3 و 7 به مدت 28 روز قبل از ايسکمي عصاره برگ زيتون را به ميزان 100 mg/kg از راه خوراکي و از طريق گاواژ دريافت کردند. در پايان دوره، نمونه خون اخذ و سطح سرمي اوره، کراتينين، گنادوتروپين ها و تستوسترون اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که غلظت سرمي اوره و کراتينين در گروه کنترل نسبت به ساير گروه ها به طور معني داري پائين است. همچنين مشخص گرديد که در گروه 6 در مقايسه با گروه 7 غلظت سرمي تستوسترون به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تجويز خوراکي عصاره برگ زيتون در گروه ايسکمي- خون رساني مجدد 24 ساعت توانست از کاهش سطح سرمي تستوسترون جلوگيري نمايد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code