عنوان مقاله: تاثير عصاره برگ زيتون (.Olea europaea L) و روغن کنجد (.Sesamum indicum L) در جيره بر ريخت شناسي روده کوچک و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي

نویسندگان: آگاه محمدجواد*, نصيري مقدم حسن, گليان ابوالقاسم, راجي احمدرضا, فرهوش رضا, زربان اصغر

آدرس: * مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، فارس

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
اين پژوهش با هدف بررسي اثرات هم کوشي افزودن عصاره ي برگ زيتون و روغن کنجد به عنوان منابع آنتي اکسيدان طبيعي در جيره بر ريخت شناسي ژژونوم و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي از سن 7 تا 28 روزگي انجام شد. براي اين منظور 150 قطعه جوجه ي نر گوشتي سويه راس 308 در 6 تيمار با 5 تکرار و 5 قطعه جوجه در هر تکرار توزيع شدند. اين آزمايش به صورت فاکتوريل 2×3 در قالب طرح کاملا تصادفي با سه سطح عصاره ي هيدروالکلي برگ زيتون (0، 120 و 240 ميلي گرم در کيلوگرم) و دو نوع روغن گياهي (روغن خام ذرت و کنجد) اجرا شد. جيره هاي آزمايشي شامل: جيره بر پايه ي ذرت و کنجاله ي سويا حاوي روغن خام ذرت و فاقد عصاره ي برگ زيتون، جيره ي پايه حاوي روغن کنجد و فاقد عصاره ي برگ زيتون، جيره ي پايه حاوي روغن خام ذرت و 120 ميلي گرم عصاره ي برگ زيتون، جيره ي پايه حاوي روغن کنجد و 120 ميلي گرم عصاره ي برگ زيتون، جيره ي پايه حاوي روغن خام ذرت و 240 ميلي گرم عصاره ي برگ زيتون، جيره ي پايه حاوي روغن کنجد و 240 ميلي گرم عصاره ي برگ زيتون بودند. جوجه هاي تغذيه شده با جيره ي حاوي روغن خام ذرت و بدون عصاره ي برگ زيتون کم ترين طول پرزهاي ژژونوم (1085 ميکرومتر) را داشتند(p<0.05) جايگزيني روغن کنجد به جاي روغن خام ذرت در جيره منجر به افزايش معني دار عرض پرزها و کاهش معني دار غلظت تري گليسريد خون جوجه هاي گوشتي گرديد (p<0.05) گنجاندن عصاره ي برگ زيتون در جيره غلظت گلوکز و مالون دي آلدئيد سرم خون را به طور معني داري کاهش داد (p<0.05) به نظر مي رسد استفاده ي توأم عصاره ي برگ زيتون و روغن کنجد در جيره ي جوجه هاي گوشتي در سن 7 تا 28 روزگي دوره ي پرورش، مي تواند به دليل داشتن ترکيبات آنتي اکسيداني قوي اثرات مثبتي بر فراسنجه هاي خوني و سلامت دستگاه گوارش داشته باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code