عنوان مقاله: تعيين کيفيت و کميت روغن دو رقم زيتون (زرد و دزفول) در دو منطقه آب و هوايي استان فارس

نویسندگان: مهبودي سميه*, صادقي فرشاد, تسليم پور محمدرضا

آدرس: * دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز، شيراز، ايران

چکیده:
نوع و درصد ترکيبات اسيدهاي چرب روغن زيتون از عوامل مهم تعيين کننده ارزش کيفي و اقتصادي اين روغن محسوب مي شود. ترکيب روغن زيتون در ارقام و شرايط مختلف کاشت متفاوت است. با توجه به اينکه استان فارس از مناطق مستعد کشت زيتون به شمار مي آيد؛ اين پژوهش با هدف بررسي ويژگي هاي دو رقم اميد بخش زيتون (زرد و دزفول) شهرهاي شيراز و کازرون اجرا شد. نمونه هاي دو رقم زيتون زرد و دزفول از دو شهر شيراز و کازرون تهيه و صفات ميوه شامل وزن، حجم، طول و قطر ميوه و هسته و نسبت وزن گوشت به هسته و همچنين تعيين درصد روغن و ترکيب اسيدهاي چرب توسط کروماتوگرافي گازي اندازه گيري شد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد که، از نظر شاخص هاي فيزيکي تفاوت معني داري بين دو رقم زرد و دزفول، جز در طول هسته که در رقم دزفول بيشتر است وجود ندارد. در بين دو منطقهء کاشت، طول ميوه و نسبت وزني گوشت به هسته در شيراز بالاتر از طول ميوه و نسبت وزني گوشت به هسته کازرون است. در بين دو رقم زيتون، ميزان اسيدهاي اولئيک، اسيد استئاريک و اسيد آراشيديک در رقم زرد بالاتر است تا در رقم دزفول و ميزان اسيد پالميتيک، اسيد لينولئيک و اسيد پالميتولئيک در رقم دزفول بيشتر است تا در رقم زرد. در بين مناطق کاشت نيز درصد روغن و ميزان اسيد اولئيک در شيراز بالاتر از درصد روغن و ميزان اسيد اولئيک در زيتون منطقه کازرون است و ميزان لينولئيک اسيد، پالميتيک، اسيد پالميتولئيک و اسيد آراشيديک در کازرون بيشتر است تا در شيراز. به طور کلي روغن زيتون رقم زرد شيراز داراي بالاترين سطح اسيد اولئيک و پايين ترين ميزان اسيد لينولئيک است که از لحاظ کيفي ممتاز تلقي مي شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code