عنوان مقاله: جداسازي باکتري هاي توليدکننده آنزيم ليپاز از زيتون و بررسي اثر پارامترهاي گوناگون بر توليد آنزيم در تخمير حالت جامد

نویسندگان: مرادي سميرا, رضوي سيدهادي*, موسوي سيدمحمد

آدرس: * دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران

چکیده:
باکتري باسيلوس هوازي، مزوفيل، و ليپوليتيک (فعاليت آنزيمي (40U/ml از نمونه عصاره زيتون جداسازي شد. سويه جداسازي شده براساس مشخصات مورفولوژيکي و شيميايي و ازطريق روش ملکولي توالي يابي ژن 16 S rRNA شناسايي شد. تاثير سوبستراي جامد (هسته انار آسياب شده، هسته انگور آسياب شده، و دانه گشنيز آسياب شده به عنوان سوبستراي جامد استفاده شدند)، اندازه ذرات سوبسترا، محتواي رطوبت، و سرعت چرخش به عنوان فاکتورهاي تاثيرگذار بر تخمير حالت جامد بررسي شد. فعاليت آنزيمي بهينه 120U/ml از محيط کشتي حاوي(w/w) 3 درصد عصاره دانه گشنيز آسياب شده، 10g/l1 عصاره مخمر، 25g/l روغن زيتون، محتوي رطوبت 70 درصد، و سرعت چرخش 170rpm بعد از 24 ساعت گرمخانه گذاري به دست آمد که فعاليت آنزيمي در مقايسه با حالت قبل از بهينه سازي 3.07 برابر افزايش يافت.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code