عنوان مقاله: مطالعه تاثير روغن زيتون بر نوزايش بافت پوششي در ترميم زخم تجربي ايجاد شده در پوست موش صحرايي

نویسندگان: ابوئي مهريزي مرضيه, عيدي اكرم*, مرتضوي پژمان

آدرس: * گروه زيست شناسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران

چکیده:
روغن زيتون براي اهداف پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرد و اثرات سودمندي بر بيماري هاي قلبي – عروقي، متابوليک، التهابي و خودايمني دارد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر تيمار موضعي روغن زيتون بر ترميم زخم پوست در موش صحرايي مي باشد. بعد از ايجاد يک زخم جلدي تمام ضخامت در پشت 60 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به 6 گروه کنترل، شم، درمان با دوزهاي 2، 5 و 10% روغن زيتون و استاندارد تقسيم شدند. گروه کنترل هيچ تيماري دريافت نکرد. گروه شم، اوسرين را به عنوان پايه پماد دريافت کرد. گروه درمان، روغن زيتون در دوزهاي 2، 5 و 10% محلول در اوسرين دريافت کرد. گروه استاندارد با فني توئين 1% درمان گرديد. ميزان بهبودي زخم پوست در روزهاي 3، 7، 11، 14، 18، 21 بعد از ايجاد جراحت مورد ارزيابي قرار گرفت و جهت بررسي هاي هيستولوژي در روزهاي 3، 7 ،14 و 21 موش ها آسان کشي شدند. از محل ترميم زخم همراه با اندکي از پوست سالم مجاور، نمونه هاي بافتي تهيه و به روش تري کرم ماسون رنگ آميزي شد. در اندازه گيري محل زخم کاهش معني داري در ميزان قطر زخم در گروه هاي درمان و استاندارد در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد. در مطالعات ريزبيني افزايش معني داري در ميزان نوزايش بافت پوششي در روز 14 در گروه هاي درمان و استاندارد در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد. نتايج نشان داد که روغن زيتون به طور معني داري ترميم زخم را تسريع مي کند. اثر روغن زيتون بر ترميم زخم احتمالا به افزايش نوزايش بافت پوششي مربوط مي شود.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code