عنوان مقاله: مطالعه وضعيت پتاسيم و ارزيابي عصاره گيرهاي شيميايي براي استخراج پتاسيم قابل جذب در برخي خاک هاي زيتون کاري استان فارس

نویسندگان: احراري مهري, اوليايي حميدرضا*, ادهمي ابراهيم, نجفي قيري مهدي

آدرس: * گروه علوم خاك، دانشگاه ياسوج

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
پتاسيم يکي از عناصر ضروري براي تغذيه گياهان مي باشد و از نظر فيزيولوژيکي و بيوشيميايي از مهمترين کاتيون ها در گياهان محسوب مي شود.بنابراين، آگاهي از وضعيت پتاسيم در مديريت تغذيه گياهان از اهميت ويژه اي برخوردار است. تحقيق حاضر به منظور ارزيابي تعدادي عصاره گير معمول براي استخراج پتاسيم قابل استفاده گياه زيتون در خاک هاي استان فارس انجام گرفته است. بدين منظور 26 نمونه خاک از 13 باغ شاخص زيتون در دو عمق 30-0 و 60-30 سانتي متري برداشت شد. عصاره گيرهاي مورد استفاده براي عصاره گيري پتاسيم شامل کلريد سديم 1 و 2 مولار، کلريد کلسيم 0.01 مولار، مورگان، بيکربنات آمونيم -DTPA، استات آمونيم 1 و 0.25 مولار، استات سديم 1 مولار، اسيد نيتريک 0.1 و 1 مولار، اسيد کلريدريک 2 مولار و اسيد سولفوريک 0.025 مولار مي باشد. پتاسيم عصاره گيري شده توسط همه عصاره گيرها داراي رابطه مثبت و معني داري در سطح 1 درصد بودند. بيشترين همبستگي مشاهده شده بين پتاسيم عصاره گيري شده توسط استات آمونيم 1 مولار و استات آمونيم 0.25 مولار بود. از بين عصاره-گيرهاي مورد بررسي، کلريد سديم 2 مولار، استات آمونيم 0.25 مولار و استات سديم 1 مولار و بيکربنات آمونيم -DTPA، بيشترين همبستگي را با پتاسيم برگ زيتون داشتند. به نظر مي رسد در خاک هاي مورد مطالعه عصاره گيرهاي کلريد سديم 2 مولار، استات آمونيم 0.25 مولار و استات سديم در مقايسه با ساير عصاره گيرهاي مورد بررسي، به دليل همبستگي بيشتر، سادگي روش و اقتصادي بودن مناسب تر باشند.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code