عنوان مقاله: مقايسه اثرات رژيم غذايي غني از روغن زيتون و روغن هيدروژنه بر ليپوپروتيين سرم، پراكسيداسيون چربي و ايجاد آترواسكلروز در خرگوش

نویسندگان: پاك نهاد زمزم, مهدوي رضا, عسگري صديقه, نادري غلامعلي, محجوب سلطانعلي, رجبي پروين, كريم آباده نازنين

آدرس:

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: بسياري مطالعات پيشنهاد کرده اند که مصرف روغن هيدروژنه ممکن است خطر بيماري کرونر قلب را افزايش دهد، اين در حالي است که مصرف چربي هاي غني از MUFA از اين نظر خطر کمتري دارد.

هدف: مطالعه کنوني اثرات رژيم حاوي %8 روغن زيتون يا روغن هيدروژنه را در 4 گروه خرگوش به مدت 12 هفته (دوره تجربي) مقايسه مي کند.

مواد و روش ها: نمونه هاي مورد مطالعه 20 خرگوش نر نژاد Dutch بوده که به چهار گروه (يک گروه پايه و سه گروه تجربي) تقسيم شدند. اين گروه ها يکي از انواع رژيم هاي غذايي پايه، پايه + روغن زيتون، پايه + روغن هيدروژنه و پايه + روغن زيتون + روغن هيدروژنه را به مدت 12 هفته دريافت کرده اند. در ابتدا و پايان دوره پس از خونگيري ميانگين کلسترول تام، کلسترول HDL، MDA (مالون دي آلدهيد) و ظرفيت آنتي اکسيداني نمونه ها اندازه گيري شد. در پايان دوره برش بافتي آئورت نيز جهت مطالعه ميکروسکوپي و تعيين ضايعه آئورت تهيه شد.

نتايج: در شروع دوره تجربي شاخصهاي کلسترول – HDL، تري گليسريد، کلسترول تام، MDA و ظرفيت آنتي اکسيداني تفاوت معني داري نداشتند. در انتهاي دوره، کلسترول HDL، تري گليسريد و MDA در گروه هيدروژنه به طور معني داري بالاتر از ساير گروه ها بود. مقايسه گروه حاوي رژيم روغن هيدروژنه و گروه رژيم مخلوط پايين تر بود. نتايج بافت شناسي نشان داد که تفاوتي در ضايعات آترواسکلروزي آئورت، بين گروه ها مشاهده نشد.

نتيجه گيري: با وجود اثرات نامطلوب روغن هيدروژنه بر ليپيدهاي سرم و پراکسيداسيون چربي، اين تاثيرات مي تواند با گنجاندن روغن زيتون در رژيم غذايي تعديل شود. بهرحال، عليرغم اثر هيپر کلسترولميک روغن هيدروژنه، ضايعات آئورتي مشاهده نشده است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code