عنوان مقاله: مقايسه تاثير آنتي اکسيداني عصاره برگ زيتون با ويتامين هاي C و E بر شاخص هاي کيفي اسپرم گاو

نویسندگان: مظاهري شهين, كياني علي*, خردمند آرش, عليرضايي مسعود

آدرس: * گروه علوم دامي، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ايران


ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


 

چکیده: در اين تحقيق اثر آنتي اکسيداني عصاره برگ زيتون در مقايسه با ويتامين هاي C و E در اسپرم سرد شده گاو در طي مدت 48ساعت نگهداري در شرايط دمايي پنج درجهسانتيگراد مقايسه شد. اسپرم از قسمت دم اپيديديم بيضه 10رأس گاو نر نژاد هولشتاين دورگ با ميانگين سني سه تا پنج سال جمع آوري و با افزودن رقيق کننده تخم مرغ وسيترات سديم حاوي عصاره برگ زيتون (در سه غلظت نيم، يک و دو ميلي گرم در ميلي ليتر) و ويتامين هاي E و C (هرکدام با غلظت دو ميلي گرم در ميلي ليتر) رقيق شدند. افزودنعصاره برگ زيتون به رقيق کننده، تحرک اسپرم را کاهش داد (05/0P<). سلامت غشا اسپرم گاو استفاده از ويتامين E بالاتر از ساير تيمارها بود (05/0P<). ميزان پراکسيداسيون چربي ها در تيمار حاوي دو ميلي گرم در ميلي ليتر عصاره برگ زيتون کمتر از ساير تيمارها بود (05/0P<). نتايج اين تحقيق نشان داد که افزودن عصاره برگ زيتون به رقيق کننده اسپرم در طي مدت 48 ساعت نگهداري در شرايط دمايي پنج درجه سانتيگراد عليرغم کاهش ميزان اکسيداسيون ليپيدي موجب کاهش تحرک اسپرم گاو مي شود وبنابراين ترکيب مناسبي براي استفاده در رقيق کننده هاي اسپرم گاو نمي باشد.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code