عنوان مقاله: مقايسه تاثير روغن زيتون، عصاره آلوئه ورا و شير مادر بر شقاق پستان مادران شيرده: کارآزمايي باليني تصادفي شده (مقاله كارآزمايي باليني)

نویسندگان: عشقي زاده مريم, بصيري مقدم مهدي, محمدزاده مقدم حسين, محموديان اعظم السادات, مصباح مينا*

آدرس: * دانشگاه علوم پزشکي گناباد، گناباد، ايران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
زمينه و هدف: شقاق پستان يکي از مشکلات شايع مادران شيرده است که موجب قطع زودرس شيردهي مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه روغن زيتون با عصاره آلوئه ورا و شير مادر بر شدت درد و شقاق پستان مادران شيرده انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، 90 نفر از مادران شيرده مبتلا به شقاق پستان در شهرستان گناباد (سال 1393)، به صورت تخصيص تصادفي به سه گروه 30 نفري تقسيم شدند. مادران گروه اول، 0.5ميلي متر روغن زيتون و گروه دوم 0.5 ميلي ليتر عصاره آلوئه ورا را به اضافه 4-3 قطره از شير خود روزي 3 بار، بعد از هر بار شيردهي روي نوک پستان و هاله اطراف ماليدند. گروه سوم بعد از هر بار شيردهي، 4-3 قطره از شير خود را روي نوک پستان و هاله اطراف ماليدند. روز اول (قبل از مداخله)، روز سوم (حين مداخله) و روز هفتم (پايان مداخله)، معيار آنالوگ بينايي (براي تعيين شدت درد) و مقياس Storr (براي تعيين شدت شقاق پستان) تکميل شد. داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه و کروسکال واليس تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري، کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در پايان مداخله، بين سه گروه از نظر شدت درد و شقاق پستان، اختلاف معني داري وجود داشت، به نحوي که در گروه دريافت کننده عصاره آلوئه ورا، شدت درد و شقاق پستان از همه کمتر بود. بين گروه شير مادر و روغن زيتون، اختلافي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد روغن زيتون، عصاره آلوئه ورا و شير مادر باعث کاهش شدت درد و شقاق پستان مادران شيرده مي شود، اما عصاره آلوئه ورا موثرتر از روغن زيتون و شير مادر است.

 

مقاله زیتون

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code