عنوان مقاله:  مقايسه ويژگي هاي زيستي مگس زيتون، (Bactrocera oleae (Dip: Tephritidae روي ارقام زيتون در شرايط آزمايشگاه
نویسندگان:  شهبازي راحله*, صالحي لطيف, جعفري خالجيري يوسف
 * گروه گياه پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گيلان
چکیده:

مگس زيتون، Bactrocera oleae Gmelin، از آفات مهم ميوه زيتون در اغلب مناطق زيتون کاري محسوب مي شود. زيست شناسي اين آفت روي پنج رقم زيتون در شرايط آزمايشگاه با دماي 25±2 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 65±5 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در کل مدت زمان رشد و نمو مراحل نابالغ مگس زيتون روس پنج رقم زيتون اختلاف معني داري وجود ندارد؛ هر چند، رشد و نمو مرحله لاروي آفت روي دو رقم زرد و شنگه با سه رقم گلوله، ماري و روغني اختلاف معني داري نشان داد. طول دوره يک نسل در ارقام ماري، روغني، زرد، شنگه و گلوله به ترتيب 93.24±5.24، 91.56±5.78، 86.74±3.92، 84.86±2.39 و 82.56±2.85 روز به دست آمد. ميانگين طول دوره پيش از تخم ريزي اين مگس، 5.53±0.52 و فاصله بين جفت گيري مجدد 10.05±0.67روز محاسبه شد. ميزان تخم ريزي مگس ماده تحت تاثير نوع رقم زيتون بود. ميانگين تعداد تخم گذاشته شده توسط هر حشره ماده روي ميوه زيتون هاي ارقام گلوله، زرد، شنگه، روغني و ماري به ترتيب 340.±69.9، 254±20.88،221.75±45.44، 203.25±43.5 و 110.25±50.45 عدد شمارش شد. ميانگين طول عمر حشرات نر و ماده در شرايط بدون تغذيه به ترتيب 3.16±0.21 و 2.92±0.2 و در شرايط تغذيه با آب و عسل 75.64±6.96 و 86.16±6.18 روز برآورد شد. ميانگين طول عمر حشرات نر و ماده ضمن تغذيه با آب و عسل در صورت وجود فعاليت جفت گيري و تخم گذاري، به ترتيب به 56.55±3.53 و 67.7±4.18 روز کاهش يافت.

كليد واژه: ويژگي هاي زيستي، مگس زيتون، Bactrocera oleae
  
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code