پرداخت امن

درباره پخش ویدیو خرید زیتون مطمئن

در سیستم پرداخت امن زیتون چی مبلغ پرداختی شما تا هنگامی که محصول به دست تان برسد و تایید نمایید نزد ما به امانت می ماند و سپس با کسر دو درصد کمیسیون به حساب فروشنده واریز می گردد.

 
زیتون چی