زیتون چی
زیتون چی
مقاله زیتون

مقاله نگرش زيتون کاران فارس پيرامون اثرات اجراي طرح توسعه کشت زيتون

عنوان مقاله:  نگرش زيتون کاران فارس پيرامون اثرات اجراي طرح توسعه کشت زيتون نویسندگان:  جاويدي مدينه, حياتي داريوش*  * بخش ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شيراز چکیده: طرح توسعه کشت زيتون از مهمترين برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي بوده که در اين راستا مبالغ قابل توجهي از بودجه کشور صرف اجراي اين طرح شده است. با توجه به اجراي […]

مقاله زیتون

مقاله تاثير هرس در کنترل پسيل زيتون

عنوان مقاله:  تاثير هرس در کنترل پسيل زيتون Euphyllura straminea Loginova و سال آوري درختان زيتون نویسندگان:  محيسني عبدالامير*, گل محمدي مجيد, زينانلو علي اصغر, تقدسي محمدولي  * مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان، ايستگاه تحقيقات كشاورزي بروجرد چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد. كليد واژه: پسيل زيتون، زيتون، سال آوري، کنترل، هرس   

مقاله زیتون

مقاله تاثير اقليم محل رشد ميوه زيتون بر رنگدانه هاي روغن زيتون فرابکر ايراني

عنوان مقاله:  تاثير اقليم محل رشد ميوه زيتون بر رنگدانه هاي روغن زيتون فرابکر ايراني نویسندگان:  سلماني زاده ساناز*, پيرواي ونك زهرا  * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين-پيشوا، گروه علوم و صنايع غذايي، ورامين، ايران چکیده: اين پژوهش نمونه برداري روغن هاي زيتون فرابکر از استان هاي گيلان، زنجان، قزوين، گلستان و فارس و کرمانشاه انجام شد و مقدار […]

مقاله زیتون

مقاله مقايسه ويژگي هاي زيستي مگس زيتون

عنوان مقاله:  مقايسه ويژگي هاي زيستي مگس زيتون، (Bactrocera oleae (Dip: Tephritidae روي ارقام زيتون در شرايط آزمايشگاه نویسندگان:  شهبازي راحله*, صالحي لطيف, جعفري خالجيري يوسف  * گروه گياه پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گيلان چکیده: مگس زيتون، Bactrocera oleae Gmelin، از آفات مهم ميوه زيتون در اغلب مناطق زيتون کاري محسوب مي شود. زيست شناسي اين آفت روي پنج رقم زيتون در شرايط […]

زیتون

مقاله اثرات قلبی- عروقی زيتون، ميوه قرآنی

عنوان مقاله:  اثرات قلبي- عروقي زيتون، ميوه قرآني نویسندگان:  حيدري محمدرضا*, نوروززاده رضا, معارفي غلامرضا * دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد چکیده: سابقه و هدف: زيتون که نام آن 7 بار در قرآن آمده است. داراي خواص غذايي و دارويي مفيدي است که يکي از آن ها تاثير در پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي- عروقي است. به منظور […]

زیتون

مقاله پايداری اکسايشی روغنهای زيتون تجاری ايران

عنوان مقاله:  پايداري اکسايشي روغنهاي زيتون تجاري ايران نویسندگان:  علوي رفيعي سميه, فرهوش رضا*, حدادخداپرست محمدحسين * گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد چکیده: در تحقيق حاضر، پايداري اکسايشي نه نمونه روغن زيتون رايج در بازار ايران شامل چهار نمونه بکر و پنج نمونه بي بو شده در مقايسه با دو نمونه روغن زيتون بکر خارجي […]

زیتون

مقاله اثر روغن زيتون بر استرياي بارداري

عنوان مقاله:  اثر روغن زيتون بر استرياي بارداري نویسندگان:  تعاوني سيمين, سلطاني پور فرزانه*, حقاني حميد, انصارين حبيب, خيرخواه معصومه * کرج، دانشکده علوم پزشکي کرج، مرکز بهداشت شماره 2 چکیده:زمينه و هدف: استرياي بارداري يکي از تغييرات فيزيولوژيک پوستي دوران بارداري است که از شيوع بالايي برخوردار مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر روغن زيتون بر استرياي بارداري انجام […]

زیتون

مقاله بررسی پايداری اکسايشی روغن زيتون

عنوان مقاله: بررسي پايداري اکسايشي روغن زيتون نویسندگان:  ميررضايي رودکي معصومه سادات, سحري محمدعلي * دانشگاه علوم و تحقيقات تهران چکیده: روغن در سرخ کردن عميق مواد غذايي به مدت طولاني حرارت ديده و بر اثر عواملي چون رطوبت، حرارت و اکسيژن موجب تغييرات فيزيکي و شيميايي مختلفي چون هيدروليز، اکسيداسيون و پليمريزاسيون در روغن شده و سبب تنزل […]

زیتون

مقاله ريز ازديادی زيتون رقم دزفول

عنوان مقاله:  ريز ازديادي زيتون رقم دزفول نویسندگان:  پيوندي مريم, منصف مهناز, حسيني مزيناني مهدي * گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال چکیده: تاثير نوع سيتوکينين و تعداد واکشتها بر سرعت ريزازديادي زيتون رقم دزفول بررسي شد. جداکشتهاي تک گره اي از يک گياه گلخانه اي 4 ساله در محيط کشت پايه DKW داراي کربوهيدرات مانيتول(gl-130) و هورمونهاي […]