خریدار خط روغن کشی  و دستگاه هسته گیری  زیتون

توضیحات آگهی

از دوستانی که خط روغن کشی با ظرفیت کم دارند و همچنین دستگاه هسته گیری زیتون خریدارم و لطفا تماس بگیرید

ما در شبکه های اجتماعی