روغن زیتون عمده

توضیحات آگهی

روغن زیتون
با اسیدیته دونیم
روزانه سه تن تولید
دارم
سازمانها کارخانه ها پژوهشکده ها
بهداشتی
شوینده ها
آماده همکاری هستم

ما در شبکه های اجتماعی