روغن زیتون فرابکر ،با اسید پایین وازمایش اصالت و اسید ،برگه ازمایش  موجود میباشد ا

توضیحات آگهی

روغن زیتون فرابکر از بهترین مناطق استان فارس(بیضا)برگه های انالیز خلوص و اصالت موجود میباشد
موجودی ۹۰۰۰کیلو

ما در شبکه های اجتماعی