روغن زیتون فرابکر

توضیحات آگهی

مقدار ۲۰ تن روغن زیتون فرابکر اول فصل ، با اسیدیته ۰/۲ ، خالص و برگ آزمایش ، نمونه برداری برای آزمایش جدید توسط مشتری انجام میشود

ما در شبکه های اجتماعی