روغن زیتون فرابکر

توضیحات آگهی

روغن زیتون خالص پرس سرد

یک لیتری ۷۰۰۰۰ تومان

نیم لیتری۳۵۰۰۰ تومان

مالشی۱۵۰۰۰ تومان

ما در شبکه های اجتماعی