توضیحات آگهی

صددرصدخالص .ب شرط آزمایش. فروش فقط ب صورت کلی و نقد.تقریبا ۱۰۰ لیتر

ما در شبکه های اجتماعی