مقدار 300 کیلو زیتون بدون هسته  موجود است

توضیحات آگهی

زیتون بدون هسته درهم جهت فروش موجود است مخصوصاً جهت پرورده

ما در شبکه های اجتماعی