زیتون روغنی شکسته

توضیحات آگهی

زیتون شکسته درشت ویکدست وروغنی سبز بدون لکه اماده صرف میباشد

به صورت کلی و جزئی

ما در شبکه های اجتماعی