زیتون سبز کرمانشاه

توضیحات آگهی

زیتون سبز شهر ریجاب استان کرمانشاه
اندازه درشت و درجه یک
معامله به صورت نقدی فقط

ما در شبکه های اجتماعی