زیتون سوپر ویژه درشت طارم

توضیحات آگهی

زیتون سوپر ویژه درشت دوسایز اخر
زیتون سوپر
زیتون شکسته
زیتون بدون هسته ویژه

ما در شبکه های اجتماعی