زیتون شور عمده

توضیحات آگهی

زیتون شور عمده دو تن کیلویی۷۶هزار
قالب ۴-۵-۶

ما در شبکه های اجتماعی